ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

โครงการเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560

โครงการเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายนที พิบูลย์วรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ และโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการนำตัวผุ้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลตามกำหนดนัด ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาประกันไม่ก่อให้เกิดการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน อีกทั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขั้นตอนการบังคับคดีของศาลตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ผลดี-ผลเสีย ของการบังคับคดีผู้ประกันกับการเจรจาหนี้ ตลอดจนวิธีการระงับหรือบรรเทาความเสียหาย ความรับผิดอันเกิดจากการผิดสัญญาประกันโดยผ่อนชำระค่าปรับต่อศาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์